Geplaatst door Mirjam Winkelmolen

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 26 January 2023


Deze goede praktijk is een van de inzendingen van het Blend Event 2023 (Avans Hogeschool).
Tekst is geschreven door docent Marja Haring.

Inzending door: Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving (ADGO)
Onderwijseenheid: Analyse en Aanpassing (jaar 2, blok 2c) (opleiding Bouwkunde)
Leeruitkomsten: In het werkveld wordt verwacht dat je een goede grondige analyse kan maken van een gebouw om zodoende een goed advies te kunnen geven. In de cursus analyseren de studenten vier gebouwen op basis van zes ‘lagen’ die staan omschreven in een ‘checklist’. Nadat de analyse is gemaakt  zijn de studenten in staat een advies te geven over het verlengen van de economische, functionele, bouwtechnische en esthetische levensduur van die gebouwen.

Samenvatting
Hoe is het blended onderwijs vormgegeven en waarom dit volgens jullie een good practice is?
De cursus wordt volledig online gegeven (uitgezonderd een excursie) en bevat verschillende leervormen waarvan we er hier twee benoemen. 1. Analyseren van een gebouw middels een checklist. De checklist* geeft de studenten structuur en volledigheid- in de analyse. 2. Kennisopbouw met hulp van een quiz in Brightspace. Kennisopbouw: de studenten kijken filmpjes over voorbeeldanalyses en filmpjes over het verlengen van de levensduur (duurzaamheid). De kennis wordt getest middels een quiz.
Er is sprake van een mix van leeractiviteiten: groepswerk-individueel: 50-50. Tijdens de contacturen in de ochtend krijgt de student feedback op zijn presentatie. Alle contacturen vinden online plaats behalve de excursie in week 5. Synchroon tijdens contacturen in de ochtend en de quiz in de middag, waardoor de voortgang van respectievelijk de groep en de individuele student bewaakt wordt.
De vernieuwde aanpak verhoogt de betrokkenheid: 
geen colleges voor kennisopbouw (eenrichtingsverkeer), maar videolessen die de studenten in eigen tijd kunnen bestuderen. Vervolgens in de middag digitale quiz. In de eerste week analyseren zij het gebouw van hun herbestemmingsproject waardoor ze gelijk inzicht hebben in het bestaande gebouw. In de vijfde week gaan zij op excursie en, behalve analyseren, avonturen ze en hebben lol.

Onderwijsactiviteiten in de cursus (leervormen staan cursief weergegeven):
- Voor het groepswerk is samenwerking van de projectgroep essentieel om een goed werkstuk (telt voor 50% mee) te behalen.
- Iedere week wordt met de projectgroep een gebouw geanalyseerd. De verschillende gebouwen die geanalyseerd moeten worden zijn: de kerk uit hun herbestemmingsproject- (relatie met project), een monument, een herbestemd gebouw en een nieuwbouwproject.
- De studenten zoeken de informatie(onderzoek) voor de te analyseren gebouwen en de te analyseren architect door informatie te bestuderen op Brightspace, in Xplora\internet en door fysiek de gebouwen te bezoeken op een excursie in week 5.
- Voor de excursie naar Rotterdam moeten de studenten een planning\routing maken voor de vijf gebouwen die ze gaan bezoeken. Deze gebouwen worden ter plaatse door de studenten geanalyseerd. Door deze excursie leren de studenten beter te kijken.
- Tijdens ‘de dag van de student’ (iedere week)geven de studenten een online-presentatie over hun analyse waarop de studenten en docent feedback op geven.
- De analyse met feedback wordt verwerkt in een werkstuk.
- Individuele kennisopbouw (telt voor 25% mee) door het bekijken van video’s en het individueel maken van de quiz
- Een individueel mondeling assessment (telt voor 25% mee) de studenten analyseren 3 gebouwen van een Rotterdamse architect en onderzoeken de handtekening van de architect. Door een presentatie wordt  het online-mondeling assessment beoordeeld. 
Toetsactiviteiten: Groepswerk: maken van een werkstuk; telt voor 50% mee. Individueel werk: iedere week een online quiz maken op Brightspace; telt voor 25% mee. Individueel werk: een mondeling assessment; telt voor 25% mee.

*
alleen zichtbaar voor Avans medewerkers

Uitleg onderwijspraktijk: 

 Link naar video op Mymedia: https://mymedia.avans.nl/media/t/1_hz8anzwz .

Bespreking van het juryrapport (zie hieronder) tijdens het Blend Event:

Uitgebreide beschrijving praktijkvoorbeeld:

Context
In welke context is het blended onderwijs (her)ontworpen? Wat was de aanleiding voor het (her)ontwerp?
Voor de leervorm voor het leren analyseren van een gebouw: om adviezen te kunnen geven over de economische, functionele, bouwtechnische en esthetische levensduur. Voor de leervorm kennisopbouw met behulp van quiz: studenten bekijken de filmpjes omdat de beoordeling van de quiz voor 25% meetelt voor de eindbeoordeling van de cursus. Deze leervormen vormen activerende en uitdagende prikkels. 

Aanpak
Wat was de aanpak/methode om het blended onderwijs te ontwikkelen?
De opmerkingen uit de studentenevaluaties zijn verwerkt. Kerndocent Marja heeft de grove opzet gemaakt en docent Antiono heeft ideeën aangeleverd en de tools via Brightspace gemaakt.

Evidence informed
Hebben jullie bijvoorbeeld in het ontwerpproces besluiten genomen op basis van literatuur, praktijkervaringen of studiedata? Hebben jullie tijdens en na het traject de ontwikkeling van het blended onderwijs geevalueerd? 
De lessen worden nu zo’n drie jaar gegeven en de studenten evalueren de cursus positief. Om het nog afwisselender en uitdagendse te maken is er dit jaar een excursie aan toegevoegd.
Vakliteratuur: promotieonderzoek van Bernhard Leupen "Kader en de generieke ruimte", uitgeverij 010, ISBN 90-6450-454-7 .

Betrokkenen
Wie was betrokken bij deze good practice? Welke rollen, met welke competenties? Op welke manier waren studenten betrokken?
ir. Marja Haring: kerndocent van de cursus
dr. ir. Antonio Paiva Aranda (docent): meedenken en Brightspace inrichting 
ing. Henk Massink (ICTO-coach): videopitch gemaakt en deze praktijkbeschrijving.

Middelen
Welke ICT, technieken & methoden zijn toegepast?
In Brightspace zijn de volgende middelen cq. tools inzet: kennisclip via MyMedia, quizzes met een tijdslimiet, rubrics voor het beoordeling van de verslagen, scores voor het automatisch genereren van het eindcijfer. 

Uitdagingen
Welke uitdagingen moesten overwonnen worden? Hoe kunnen dit soort uitdagingen worden aangepakt?
Grondige analyse van gebouwen door studenten. 
Kennisopbouw van studenten.

Succesfactoren
Welke factoren hebben bijgedragen aan het succes (en aan het overwinnen van de uitdagingen)?
-niet aangegeven-

Doorontwikkeling
Wat zouden jullie nog willen verbeteren de komende jaren?
1. De cursus wordt, als een pilot, dit studiejaar volledig online gegeven om het online werken te verbeteren. De doorontwikkeling voor komende periode is: om de studenten te leren online te werken. 2. In de cursus komt een nieuwe leervorm: een excursie in groepsverband waar de studenten fysiek vijf gebouwen moeten analyseren.

Unique selling point
Waarom is deze practice een good (best) practice?
Sterk punt van deze inzending: er is gebruik gemaakt van de mogelijkheden binnen BrightSpace.

Contactpersoon
Wie kan benaderd worden voor meer informatie over deze good practice Is er een website waar meer informatie te vinden is?
Kerndocent Marja Haring: jem.haring@avans.nl .

Bronnen
Vakliteratuur: promotieonderzoek van Bernhard Leupen "Kader en de generieke ruimte", uitgeverij 010, ISBN 90-6450-454-7 .

Nog meer lezen over goede (blended) praktijken?
Praktijkvoorbeelden van Avans-docenten lezen die tijdens het Blend Event aan bod kwamen vind je hier: Praktijkvoorbeelden Blend Event 2023, of check alle Praktijkvoorbeelden| Avans . Gerelateerde tools

Dit praktijkvoorbeeld heeft geen gelinke tools